முல்லைத்தீவு சிறி சுப்பிரமணிய வித்தியாசாலை இல் 3D Printer அறிமுகம்

149

With the help from Care for Education (USA), School Principal Mr Nallaiah Amirthanathan introduced 3D Printer to the students at Mu/Sri Subramaniya Vidyasalai in Sri Lanka.